Algemene voorwaarden

juridisch

Om het park beheersbaar en veilig te houden en het voor zoveel mogelijk mensen naar de zin te maken is het onderstaande parkreglement voor al onze diensten van toepassing. Op onze facturen verwijzen wij naar dit parkreglement. Indien er wijzigingen in het parkreglement optreden zullen wij je daarvan op de hoogte stellen.

Parkreglement Recreatiepark de Kniphorst – voor alle recreanten en gebruikers

ingangsdatum: 1.1.2022

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1: Definities
1.1 Recreant:
De eigena(a)r(en) van een chalet of stacaravan met bijbehorend (gepacht) perceel grond op het recreatiepark Kniphorst te 
Anloo. Met een recreant wordt tevens gelijkgesteld degene die  permanent een bungalow, chalet of stacaravan van Kniphorst/de beheerder of de eigenaar van deze vakantieverblijf huurt of pacht;

1.2 Gebruiker:
Iedere persoon die geen eigenaar is en die door of namens een  eigenaar of Kniphorst/de beheerder voor bepaalde tijd tot het recreatiepark is respectievelijk wordt toegelaten. Daaronder worden mede begrepen: gezins- en/of familieleden, bezoekers, tijdelijke huurders, pachters en overige gebruikers.

1.3 Recreatiepark:
het gehele terrein van het recreatiepark Kniphorst;

1.4 Vakantieverblijf:
een chalet of stacaravan met het bijbehorende (gepacht) perceel grond;

1.5 De beheerder:
Stichting beheer Recreatiepark Kniphorst of een namens deze handelende beheerder welke toezicht houdt op het recreatiepark en belast is met het regelen van de dagelijkse gang van zaken.

1.6  Jaarplaats:
Een door de beheerder aangegeven staanplaats voor de duur van het gehele jaar.

1.7 Seizoensplaats:
Een door de beheerder aangegeven staanplaats voor de duur van 1 april tot 1 oktober waarbij het chalet of stacaravan in de winterperiode mag blijven staan.

Artikel 2: Openingstijden receptie/kantoor en bereikbaarheid beheerder
2.1 De beheerder is tijdens het zomerseizoen aanwezig op het recreatiepark. Tijdens de wintermaanden is de beheerder minder aanwezig, maar wel telefonisch bereikbaar. Via de intercom bij de receptie kan de recreant de beheerder bereiken.

2.2 De receptie is tijdens het zomerseizoen geopend. De openingstijden worden bekend gemaakt op de deur van de receptie. Het kantoor is tijdens het zomerseizoen dagelijks telefonisch bereikbaar. Tijdens de wintermaanden is de receptie beperkt geopend.

2.3 De beheerder is in geval van nood altijd telefonisch bereikbaar.

Artikel 3: Toepasselijkheid
Iedereen die van het recreatiepark gebruik maakt is verplicht de toepasselijke bepalingen uit dit parkreglement na te leven.

PRAKTISCHE BEPALINGEN

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1 Het verblijf op het recreatiepark is op eigen risico. De beheerders zijn niet aansprakelijk voor enig ongeval, diefstal, verlies, of schade die de recreant, gebruiker en/of diens bezoek overkomt of treft, een en ander behoudens de wettelijke aansprakelijkheid.

4.2 De recreant is volledig aansprakelijk voor alle schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van het recreatiepark of het  gebruik van het vakantieverblijf en/of door overtreding van dit parkreglement door hemzelf of een gebruiker voor wie hij/zij verantwoordelijk is en vrijwaart de beheerder voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

Artikel 5: Aanwijzingen beheerder
De recreant is gehouden om alle aanwijzingen van de beheerder over het gebruik van het perceel, het vakantieverblijf en/of het recreatiepark naar behoren en tijdig op te volgen en na te leven.

Artikel 6 – Bewoning
6.1 Het perceel en/of vakantieverblijf mag niet anders worden gebruikt dan voor recreatieve doeleinden. Permanente bewoning, niet recreatief (ver)huren of permanent gebruik op wat voor manier dan ook, is niet toegestaan. De recreant/gebruiker/huurder moet in het bezit zijn van een huurwoning of eigen woning elders op een vast woonverblijfadres aldaar.

6.2 Het is de recreant uitdrukkelijk verboden om zijn/haar vakantieverblijf te verhuren of anderszins te laten gebruiken door (buitenlandse) werknemers. Het gemeentelijke beleid laat dit niet toe.

6.3 Het is verboden op het recreatiepark of in het vakantieverblijf producten en/of diensten aan te bieden door middel van folders, affiches, reclameborden of andere uitingen, waaronder tevens wordt verstaan het plaatsen van “te koop” borden of andere methoden/middelen die dienen om de chalet aan derden te koop aan te bieden. Het is tevens verboden om in het vakantieverblijf enige vorm van bedrijf, opslag, nijverheid, werkplaats, winkel of showroom etc. te hebben of uit te oefenen.

6.4 Overnachten kan het gehele jaar door voor mensen met een jaarplaats. Voor mensen met een seizoensplaats is dat alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober.

Artikel 7 – Bezoekers
7.1 Dagbezoek hoeft zich niet te melden bij de beheerder/receptie. Overige bezoekers moeten zich melden bij de beheerder/receptie en zich legitimeren

7.2 De recreant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedragingen van zijn familie- en/of gezinsleden en bezoekers. De recreant staat in voor naleving van dit parkreglement door zijn gezins- en/of familieleden en/of bezoekers.

Artikel 8 – Bouwwerken/werkzaamheden
8.1 Het is verboden bouwwerken en/of werkzaamheden (waaronder begrepen, gebouwen, extern te renoveren/veranderen/aanpassen van gebouwen, schuttingen, pergola’s, zonnepanelen, windmolens, aanlegsteigers, schoeiingen, tuinhuisjes, schuurtjes, overkappingen e.d.) op het perceel op te richten of te verrichten zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de beheerder.

8.2 De recreant is zelf verantwoordelijk voor de benodigde (bouw)tekening en voor de melding aan de gemeente of de aanvraag van de bouwvergunning bij de gemeente. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de recreant.

8.3 Bouwwerken/renovaties/veranderingen/aanpassingen die zonder schriftelijke toestemming van de beheerder zijn geplaatst, zullen voor rekening van de recreant worden verwijderd, dan wel aangepast.

8.4 Het is verboden om in de maanden juli en augustus bouwwerkzaamheden of overige storende werkzaamheden te verrichten. Er geldt dan een stilte periode op het recreatiepark. Uiteraard zijn noodreparaties in overleg met de beheerder wel toegestaan. Dit verbod geldt niet voor werkzaamheden van de beheerder of werkzaamheden die in opdracht van de beheerder door de recreant verricht moeten worden. In de overige vakantieperiodes/schoolvakanties, geld dat er geen overlast mag zijn bij de andere recreant /gebruikers van bovengenoemde werkzaamheden.

8.5 Bouwwerken dienen te voldoen aan de door de gemeente/provincie/het Rijk opgestelde algemene regels, bestemmingsplannen en structuurvisies.

Dat betekent dat de oppervlakte van een vast kampeermiddel maximaal 70 m² zal bedragen, de hoogte maximaal 5,00 meter en de onderlinge afstand tussen vaste kampeermiddelen minimaal 3,00 m bedragen (als het gaat om brandcompartimenten zal de onderlinge afstand ten minste 5,00 m bedragen).

Meer informatie hierover is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl.

Artikel 9 – Brand
In geval van brand moet recreant/gebruiker zelf direct 112 te bellen en tevens de beheerder waarschuwen. De beheerder kan dan de brandweer naar de plek des onheils begeleiden.

Artikel 10 – Brandweervoorschriften.
In iedere vakantieverblijf moet een goed functionerend blusapparaat met minimaal 2 kilogram inhoud aanwezig zijn. De recreant is er zelf voor verantwoordelijk dat deze brandblusser jaarlijks wordt gekeurd. Er mogen geen voertuigen voor nooduitgangen en brandpoorten geplaatst worden.

Artikel 11- Calamiteiten en storingsnummers
De recreant/gebruiker kan bij calamiteiten (zoals brand, ongeval, geweld en lawaai ‘s-nachts) en ernstige storingen dag en nacht bellen naar het noodnummer dat op het antwoordapparaat van de receptie wordt genoemd en op de deur van de receptie staat vermeld.

Artikel 12 – Controles
De recreant/gebruiker zal de door de beheerder nodig bevonden toegangscontroles en toezichtcontroles en overige controlemaatregelen op de naleving van de regels uit dit parkreglement gedogen en hieraan zoveel mogelijk medewerking verlenen.

Artikel 13 – Erfafscheiding/grensbeplanting
De erfafscheidingen/grensbeplantingen worden aangelegd en 1x per jaar gesnoeid door de beheerder. Het snoeien van beplanting die dient als erfafscheiding/grensbeplanting mag alleen worden verricht door de beheerder of overig personeel, tenzij de beheerder schriftelijk aan de recreant toestemming heeft verleend om deze erfafscheiding/grensbeplanting zelf te snoeien.

Beschadiging van de erfafscheiding/grensbeplanting is voor risico van de recreant/gebruiker en wordt voor rekening van de recreant/gebruiker door beheerder hersteld.

Artikel 14 – Goed gedrag
De recreant/gebruiker zal zich als een goed huisvader gedragen en anderen niet tot last te zijn. De recreant/gebruiker staat ervoor in dat zijn gezins- of familieleden en/of bezoek zich conform dit parkreglement gedragen en anderen niet tot last zijn.

Artikel 15 – Huisdieren
15.1 Huisdieren zijn in principe toegestaan. De beheerder behoudt zich echter wel het recht voor de aanwezigheid van huisdieren onder alle omstandigheden – bijvoorbeeld in verband met overlast – te verbieden en de huisdieren op het recreatiepark te weigeren.

15.2 Huisdieren mogen zich slechts op het eigen of in gebruik gegeven perceel bevinden. Om het weglopen van deze dieren te verhinderen moet de recreant/gebruiker deugdelijke maatregelen treffen. Huisdieren moeten buiten het eigen perceel altijd aangelijnd te zijn. De recreant/gebruiker zal er voor moeten zorgen dat zijn/haar huisdieren geen overlast bezorgen aan mederecreant /gebruikers of bezoekers van het park (bijten, blaffen, narennen e.d.).

15.3 Het is verboden huisdieren binnen het recreatiepark uit te laten. Mocht het recreatiepark onverhoopt toch worden bevuild door een huisdier, dan is de eigenaar/verzorger van het huisdier verplicht het bevuilde schoon te maken. Huisdieren mogen uitsluitend aangelijnd tot die algemene voorzieningen worden toegelaten waar dat niet verboden is.

15.4 Gevaarlijke, agressieve of probleemhonden – dit ter beoordeling van de beheerder – zijn niet toegestaan.

Artikel 16 – Klachten
16.1 Bij klachten, wensen of suggesties kan de recreant/gebruiker contact opnemen met de beheerder. Hieraan kan de recreant/gebruiker echter geen enkel recht ontlenen.

16.2 Klachten over door of namens de beheerder verrichte werkzaamheden moeten worden gemeld binnen 3 dagen nadat deze zijn uitgevoerd. Daarna kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen.

Artikel 17 – Misdragingen en overlast
17.1 Bij misdragingen, overlast en/of overige handelingen die schade toebrengen aan het recreatiepark, door recreant/gebruiker, zijn/haar gezins- of familieleden en/of bezoek, heeft de beheerder het recht, zonder dat daartoe enige formaliteit is vereist, te eisen dat de overlastgevende personen het vakantieverblijf en het recreatiepark verlaten. Dit binnen 48 uur, zonder hiervoor verdere verantwoording af te leggen.

17.2 Bovendien heeft Kniphorst/de beheerder het recht het vakantieverblijf te (laten) ontruimen en/of betreffende personen te (laten) verwijderen van het recreatiepark en verdere toegang te weigeren. De kosten verbonden aan deze maatregelen zijn voor rekening van de verantwoordelijke recreant/gebruiker.

Artikel 18 – Motorverkeer
18.1 Er mag één auto tegelijkertijd de camping oprijden. Wanneer je toch met een 2e auto komt, kun je deze buiten de slagboom op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen parkeren. Je kunt de auto’s dus wel afwisselen. Uiteraard zijn er uitzonderingen bijvoorbeeld wanneer je iemand ontvangt die slecht te been is. 

18.2 In voorkomend geval is de recreant/gebruiker verplicht om ruimte te maken voor het laten passeren van andere voertuigen. Het is niet toegestaan auto’s op de wegen in het recreatiepark te parkeren.

18.3 Op de wegen van het recreatiepark mag niet harder dan 5 kilometer per uur (=stapvoets) worden gereden. De vervoermiddelen mogen binnen het park slechts worden gebruikt op de daarvoor bestemde wegen. Het is niet toegestaan motoren van vervoermiddelen onnodig te laten draaien en/of overigens met vervoermiddelen stank- en/of geluidsoverlast en/of hinder te veroorzaken.

18.4 Indien de wegen in het park door of namens de recreant/gebruiker worden gebruikt met een vervoermiddel, zwaarder dan een personenauto, moet de recreant/gebruiker daarvoor vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de beheerder.

18.5 Het gebruik van snorfiets, brommers en/of scooters is slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan als de beheerder hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

18.6 De eigenaar van het vervoermiddel is aansprakelijk voor schade aan de wegen en/of beplanting in het park door zijn vervoermiddel. Dergelijke beschadigingen worden door de beheerder en/of een door hem ingeschakelde derde voor rekening van de eigenaar van het vervoermiddel hersteld. De eigenaar is verantwoordelijk voor de gedragingen van de door hem ingeschakelde derden.

18.7 De slagboom werkt van 08:00 t/m 23:00. Om rust op het park te bevorderen werken de slagbomen buiten deze tijdstippen niet. in geval van nood kunt u gebruik maken van de bel aan de voorzijde van het gebouw. Nood- en hulpdiensten kunnen 24/7 het park op en af.

18.8 Bij overtreding van de hierboven genoemde regels kan de recreant/gebruiker de toegang tot het recreatiepark met zijn/haar vervoermiddel worden geweigerd.

18.9 Voor het overige gelden op het recreatiepark de wettelijke verkeersregels.

Atikel 19 – Nuts- en andere voorzieningen
In het recreatiepark zijn leidingen en overige voorzieningen aangelegd voor aardgas, stroom, water, riolering ed., waarop de vakantieverblijven kunnen worden aangesloten.

19.1 Voor rekening van de recreant zijn de kosten van levering, transport, de meting en het verbruik van water, energie en overige nutsvoorzieningen ten behoeve van het vakantieverblijf, waaronder begrepen de kosten van het aangaan van de betreffende overeenkomsten en de meterhuur, alsmede eventuele andere kosten en boetes, die door de nutsbedrijven in rekening worden gebracht.

19.2 Het is recreant  niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de beheerder andere extra voorzieningen, zoals zonnecollectoren, gasflessen (uitsluitend voor bbq ect.), stroomaggregaten te gebruiken.

19.3 Schotelantennes zijn niet toegestaan. Ook olievaten, gasflessen en andere vormen van (nuts)voorzieningen t.b.v. objecten/bewoning zijn niet toegestaan.

19.4 De beheerder behoudt zich het recht voor om in de wintermaanden nutsvoorzieningen, welke door de beheerder worden geleverd af te sluiten.

19.5 Het stoken van olie is niet toegestaan.

19. 6 Het verwarmen/gebruiken van gasflessen t.b.v. objecten is verboden. Een 5 kg gasfles is maximaal toegestaan indien deze uitsluitend wordt gebruikt voor een buitenverwarmer, bbq, etc. Wel dient de recreant/gebruiker deze gasfles te onderhouden en te laten keuren overeenkomstig de hiervoor geldende wettelijk regelgeving (milieuwetgeving) en (wettelijke) veiligheidseisen. Ook dient de recreant/gebruiker dit te melden bij de beheerder. In de wintermaanden (december, januari en februari) mogen er geen gasflessen aanwezig zijn.

19.7 De recreant/gebruiker is jegens de beheerder volledig aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van het niet naleven en/of niet nakomen van de hiervoor omschreven verplichtingen en/of verboden en vrijwaart de beheerder van alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

19.8 De kosten voor het ontstoppen van het riool vanaf het hoofdriool tot aan het vakantieverblijf zijn voor rekening van de verantwoordelijke recreant/gebruiker.

19.9 Het is niet toegestaan om hemelwater op de riolering te lozen.

Artikel 20 – Onderhoud
20.1 Het vakantieverblijf moet voor rekening van de recreant van buiten goed onderhouden worden met inachtneming van het volgende:
– de buitenkant zal regelmatig en tijdig geschilderd en onderhouden worden;
– rondom het vakantieverblijf mag geen vuil of afval rondslingeren;
– beschilderingen op buitenmuur van het vakantieverblijf of bijgebouwen zijn niet toegestaan;
– voor de winter moeten de tuinstoelen, partytent(en), vlaggen etc. worden opgeruimd;
– het vakantieverblijf moet in het algemeen een representatief en verzorgd uiterlijk hebben;
– het vakantieverblijf dient zichtbaar een plaatsnummer te hebben;
– Het is niet toegestaan om plaatsindelingen en groottes zonder toestemming van de beheerder te wijzigen.

20.2 De bij het perceel behorende tuin moet eveneens voor rekening van de recreant worden aangelegd en onderhouden als tuin en/of gazon. Indien het onderhoud naar de mening van de beheerder tekortschiet, zal de beheerder hierover in overleg treden met de recreant.

20.3 Indien de recreant na schriftelijke herinnering en ingebrekestelling nalatig blijft om deze aanwijzing na te leven, behoudt de beheerder zich het recht voor om zelf hiervoor zorg te dragen. De kosten hieraan verbonden komen voor rekening van de recreant.

20.4 Wanneer er sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie/verhuur van het vakantieverblijf, zal door en/of via de beheerder het onderhoud worden uitgevoerd. De recreant zal een verhuurbemiddelingsovereenkomst en/of een onderhoudsovereenkomst hiervoor tekenen/afsluiten met of via de beheerder.

Artikel 21 – Parkeerkaart/pasje
21.1 De beheerder behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de sleutels, sleutelpassen, sleutelkaarten ed. voor het slagboom controlesysteem pas te blokkeren en/of in te nemen, indien:
– de recreant te kort schiet in zijn verplichting tot betaling van de jaarlijkse gebruiksvergoeding, de kosten van leveringen en diensten ten behoeve van de nuts- energievoorziening en/of overige kosten;
– de recreant de regels voor parkeren op het recreatiepark en/of overige bepalingen van dit parkreglement na waarschuwing nogmaals overtreedt.

21.2 
De vraag of sprake is van tekortkoming in de nakoming van deze verplichting, staat uitsluitend ter beoordeling aan de beheerder.

21.3
De recreant moet na een dergelijke blokkering of inname, zijn vervoermiddel voortaan buiten het recreatiepark plaatsen.

Artikel 22 – Sproeien van tuinen en autowassen
22.1 Het is verboden de tuin te besproeien met door de beheerder geleverd water.

22.2 
Auto’s wassen op de wegen van het recreatiepark is niet toegestaan. Auto’s mogen uitsluitend op het gezamenlijke parkeerterrein of daarvoor aangegeven plaatsen worden gewassen.

Artikel 23 – Stilte/storende geluiden
23.1 Het is verboden onnodige storende geluiden of andere vormen van geluidsoverlast te veroorzaken.

23.2
De maanden juli en augustus gelden als stilteperiode. In die periode mogen geen storende bouw-, reparatie-, klussen/of overige werkzaamheden worden verricht of op andere wijze geluidsoverlast worden veroorzaakt. Dit verbod geldt niet voor werkzaamheden van de beheerder of werkzaamheden die in opdracht van de beheerder of de beheerder door de recreant verricht moeten worden. Uiteraard zijn noodreparaties in overleg met de beheerder wel toegestaan.

23.3
Buiten deze stilteperiode geldt dat er tussen 21.00 ’s avonds en 09.00 uur ’s ochtends daaropvolgend, geen storende geluiden, al dan niet ten gevolge van werkzaamheden, mogen worden voortgebracht, met uitzonderingen van storende geluiden die het gevolg zijn van werkzaamheden die door de beheerder noodzakelijk worden geacht.

Artikel 24: Veiligheid
24.1 De beheerder is ten alle tijden gerechtigd in te grijpen en/of op te treden indien de veiligheid van recreant/gebruikers/bezoekers en/of medewerkers dit verlangt. Dit ter beoordeling van beheerder en zijn medewerkers. Verder moeten de vakantieobjecten inclusief alle bijbehorende zaken en aansluitingen ten alle tijden veilig zijn. De beheerder is gerechtigd dit van haar recreant/gebruikers te eisen. Bijvoorbeeld door middel van preventieve middelen (bijv. melders), een veiligheidcertificaat en/of een gelijksoortige keuring.

24.2 
Het is recreant  niet toegestaan om zonder overleg en schriftelijke toestemming van de beheerder camera’s of soortgelijke middelen/apparaten te plaatsen , te gebruiken.

Artikel 25 – Verhuur vakantieverblijf
25.1 Verhuur van het vakantieverblijf of het in gebruik afstaan aan derden (niet zijnde ouders en/of kinderen van de recreant) van het vakantieverblijf is toegestaan mits voor het vakantieverblijf de verhuurservice is afgesloten.

25.2 
De recreant zal erop toezien dat dit parkreglement tijdig aan overige gebruikers wordt verstrekt.

25.3 
De recreant staat in voor naleving van de bepalingen van deze overeenkomst en het Parkreglement door zijn overige gebruikers en zal door de beheerder op niet-naleving dan wel misdragingen en/of overlast van zijn overige gebruikers worden aangesproken.

25.4 
De beheerder behoudt zich het recht voor, huurders en/of overige gebruikers van het recreatiepark te (laten) verwijderen en de verdere toegang tot het park te ontzeggen. De kosten verbonden aan deze maatregelen zijn voor rekening van de recreant. Tevens loopt de recreant het risico bij overtreding door zijn/haar overige gebruikers van dit parkreglement en/of bijbehorende gebruikersovereenkomst de mogelijkheid van het in gebruik afstaan aan overige gebruikers, na een eerdere officiële waarschuwing te verliezen.

25.5
De recreant int de eventueel verschuldigde wettelijk verplichte toeristenbelasting bij haar huurders en draagt deze af aan de beheerder.

Artikel 26 – Verkoop vakantieverblijf
26.1 De recreant verplicht zich bij verkoop, het geheel als eerste de beheerder aan te bieden, tegen dezelfde verkoopwaarde. Bij twijfel over de waarde/het aangeboden bedrag, heeft de beheerder het recht om dit door een erkende makelaar te laten taxeren. De recreant zal dan maximaal het door de erkende makelaar getaxeerde bedrag ontvangen.

26.2
De beheerder bepaalt of het te verkopen vakantieverblijf op het recreatiepark mag blijven staan. Het kan zijn dat de beheerder besluit dat uw vakantieverblijf bij verkoop van het terrein af moet.

26.3 
De beheerder bepaalt of het te verkopen chalet of stacaravan op het recreatiepark mag blijven staan. Het kan zijn dat de beheerder besluit dat uw chalet of stacaravan bij verkoop van het terrein af moet.

26. 4
Indien u uw vakantieverblijf verkoopt is dat inclusief staanplaats, tenzij de beheerder besluit dat deze van het terrein af moet (zie punt 3).

26.5
Indien uw vakantieverblijf  van het recreatiepark af moet (zie 26.3) zal deze worden ontkoppeld door de beheerder van de nutsvoorzieningen. De hiermee gepaard gaande kosten worden aan u in rekening gebracht.
26.6 Indien u uw chalet of stacaravan achterlaat worden er sloopkosten van €1.000 euro in rekening gebracht.

26.7
Voor het overschrijven van de staanplaats worden verwerkingskosten van €250,- in rekening gebracht aan de koper.

 

Artikel 27 – Vernielingen, ongeregeldheden
Iedere recreant/gebruiker is verplicht de beheerder onmiddellijk in te lichten indien vernielingen aan het park en/of de voorzieningen in het park of andere ongeregeldheden worden geconstateerd.

Artikel 28 – Vuur/verwarming
Houtkachels, pelletkachels, (buiten) open haarden, vuurkorven, barbecues, fakkels e.d. zijn uitsluitend toegestaan als deze zorgvuldig en met in achtneming van (wettelijke) veiligheidsnormen worden gebruikt en mits deze geen overlast veroorzaken. Het verwarmen van een object doormiddel van een of meerdere houtkachel(s) of pelletkachel(s) is verboden. In alle gevallen geldt dat de beheerder te allen tijde gerechtigd is het gebruik (tijdelijk) te verbieden in verband met het brandgevaar of overlast.

Artikel 29 – Waarschuwing voor de winterperiode
De beheerder raadt de recreant/gebruiker aan om leidingen voor nutsvoorzieningen, waaronder de waterleiding, voor de winter af te sluiten en tevens de (water)leidingen goed door te blazen en aftapkranen open te zetten.

Indien door toedoen van de recreant/gebruiker onverhoopt toch door de vorst of andere oorzaak de (water)leiding knapt, is de recreant/gebruiker aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane schade en de kosten van herstel.

Artikel 30: Betalingsvoorwaarden
30.1 In januari van elk jaar ontvang u de factuur voor de te leveren diensten.

30.2 
Facturen dienen binnen 30 dagen voldaan te zijn.

30.3 
Het is niet mogelijk in termijnen te betalen.

30.4 
U betaalt een voorschotbedrag voor het gebruik van elektra en water welke u op uw factuur kunt terugvinden.

30.5 
Verbruik van elektra en water wordt achteraf verrekend met het voorschotbedrag en vindt u eveneens terug op uw factuur.

30.6 Indien u niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet wordt 5% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Artikel 31: Persoonsgegevens en communicatie
31.1
Voor het inschrijven vragen wij u om uw de volgende gegeven af te geven: naam, woonadres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

31.2
Bij uw aanmelding vragen wij u om geldig identiteitsbewijs te tonen.

31.3
Post kan worden afgehaald bij de receptie.

31.4
De druppel van de slagboom registreert het in- en uitrijden van uw auto. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

31.5
Voor het versturen van de facturen en u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het park gebruiken wij uw e-mailadres.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 32 – Aanpassing
De beheerder heeft het recht dit parkreglement jaarlijks aan te passen of te herzien. Het aangepaste of herziene parkreglement zal ten minste voor aanvang van het jaar of het (zomer)seizoen, beschikbaar zijn op de receptie en ter informatie worden gegeven in het informatiebord en op onze website.

Na aanpassing of herziening vervalt het voorgaande parkreglement.

Artikel 33 – Beslissingen de beheerder
In alle gevallen waarin dit parkreglement niet voorziet beslist de beheerder, eventueel nadat de recreant in de gelegenheid is gesteld het standpunt naar voren te brengen.

Artikel 34 – Toepasselijk recht/geschillenregeling
34.1 Op dit parkreglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

34.2
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de beheerder is gevestigd of onder welke rechter deze plaats valt. De beheerder blijft altijd bevoegd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de recreant/gebruiker is gevestigd.